Dynamic Pagination - xử lí phân trang

Khi chúng ta phải xử lí một trang web có số lượng trang lớn và bạn muốn một số liên kết trang này được cắt ngắn đi 😃. Đây là cách mình đã áp dụng, các bạn tham khảo nhé 🔥